Search
Close this search box.

Proxecto Valoración do RIsco e NEcesidades en Protección (VRINEP)

Proxecto Valoración do RIsco e NEcesidades en Protección (VRINEP)

O protocolo de Valoración do RIsco e NEcesidades en Protección (VRINEP) é unha ferramenta de avaliación online que permite obter información sobre as fortalezas e necesidades de nenos, nenas e adolescentes que se atopan en acollemento residencial. Este protocolo proporciona información sobre unha serie de factores e variables agrupadas en oito áreas do desenvolvemento:

 • Físico
 • Intelectual/cognitivo
 • Afectivo/emocional
 • Personalidade/actitudes
 • Familiar
 • Escolar/formativo
 • Ocio e tempo libre
 • Contexto residencial

Esta ferramenta foi deseñada para axudar nos procesos de avaliación e toma de decisións aos e ás profesionais do ámbito da protección á infancia e adolescencia. De maneira máis específica, o protocolo VRINEP pretende contribuír tanto á elaboración e actualización do Proxecto Educativo Individualizado (PEI) de menores en acollemento residencial, como á adaptación das estratexias de intervención e á actualización do plan do caso.

O protocolo VRINEP cumpriméntase de xeito online a través dun cuestionario, cuxo acceso é proporcionado directamente polos membros do equipo de investigación do proxecto. Unha vez completado o cuestionario correspondente a cada menor, obtense un informe de resultados cunha breve descrición de cada factor ou variable, así como a puntuación obtida polo neno, nena ou adolescente.

O protocolo VRINEP consta de doas versións:

 • VRINEP-C: versión para nenos e nenas entre 6 e 11 anos. Esta versión foi deseñada para ser completada polo persoal do equipo educativo.
 • VRINEP-A: versión para adolescentes entre 12 e 18 anos. Esta versión inclúe dous cuestionarios que deben ser completados de forma independente polo equipo educativo e polo rapaz ou rapaza.

Obxectivos xerais

O proxecto de investigación “Protocolo de valoración do risco e as necesidades en protección. Utilidade e análise dos perfís de risco en menores en acollemento residencial” é levado a cabo por membros do grupo de investigación Underisk, en colaboración co grupo de investigación Forensic Family and Youth Care Studies da Universidade de Leiden (Países Baixos). Este proxecto ten dous obxectivos xerais:

 1. Analizar a utilidade do protocolo VRINEP e a súa aplicabilidade nos procesos de avaliación de menores en acollemento residencial.
 2. Profundar no estudo dos diferentes perfís e traxectorias de desenvolvemento en menores en acollemento residencial, así como nos factores de risco e de protección e as consecuencias asociadas.

Se desexa coñecer máis sobre o protocolo VRINEP, pode consultar aquí a guía breve.