* As preguntas en cor verde son de resposta obrigatoria.

Deberá cubrir toda a información do bloque de información familiar que se lle solicita, e responder a todas e cada unha das preguntas que se formulan, antes de introducir os datos sobre a capacidade comunicativa e lingüística do seu fillo ou a súa filla. Unha vez completada a información de cada páxina deberá gardar a información. Cando teña cubertas todas as páxinas, na última páxina deberá gardar e rematar para obter os resultados. Os resultados aparecen automaticamente ao finalizar o inventario. Unha vez que preme o botón de gardar e rematar xa non pode modificar os datos.

Idade do neno/ameses

Correción por prematuridade: No caso de nenos/as prematuros/as, o campo Idade axustarase automáticamente tendo en conta a semana de xestación do nacemento.

Datos personais do neno/a


Contacto con outras línguas

meses

Información sobre a saúde do neno

gramos

Datos dos pais


Lin a política de privacidade e acepto enviar os datos contidos neste formulario.